ТОМЧУК Петро Михайлович

 В Видатні діячі регіону, почесні громадяни регіону, науковці | винахідники | раціоналізатори
ТОМЧУК Петро Михайлович (02.01.1934 у с. Коцюбинці, тепер Гусятинський район, Тернопільська область) — науковець у галузi теоретичної фiзики.  Член-кореспондент НАН України (теоретична і обчислювальна фізика). Професор. Доктор фізико-математичних наук. Завідувач відділу  теоретичної фізики  Інституту фізики НАН України. Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1986). Державна премія України в галузі науки і техніки (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). 2009 – Премія імені А.Ф. Прихотько (Робота: Цикл робіт «Гарячі» електрони та нові оптичні явища в багатодолинних напівпровідниках та наночастинках»).

П.М. Томчук народився в селi Коцюбинцi Копичинського району Тернопiльської областi в селянськiй родинi. Крiм Петра, у сiм’ї був ще один син i донька. Батько Петра Михайловича, пiсля повернення з вiйни, працював у мiсцевому колгоспi, та незабаром, у 1950 р., помер. Мати, брат i сестра також трудилися у колгоспi.

У 1941-1949 рр. навчається в Коцюбинськiй семирiчнiй школi, пiсля закiнчення якої у
1949 р. вступає навчатися до 8-го класу Копичинської середньої школи. Закiнчивши школу у
1952 р., Петро Михайлович успiшно складає вступнi iспити на фiзичне вiддiлення фiзико-матема-
тичного факультету Чернiвецького унiверситету.

Закiнчив П.М. Томчук фiзико-математичний факультет Чернiвецького державного унiверситету в 1957 р з вiдзнакою. У цьому ж роцi вiн вступає до аспiрантури IФ НАН України на спецiальнiсть «теоретична фiзика». У 1962 р. захистив кандидатську дисертацiю, а в 1972 р. – докторську.

З 1973 р. вiн очолює вiддiл теоретичної фiзики IФ НАН України. У цьому ж 1973 р. Петро Михайлович одружився з Леонiдою Василiвною Левчук, науковим спiвробiтником Iнституту ядерних дослiджень Академiї наук УРСР.

1974 р. в сiм’ї народився син Богдан, якого з 6-лiтнього вiку Петро Михайлович виховував самостiйно (1980 р. дружина Леонiда померла).

У 1980 р. Петру Михайловичу присвоєно звання професора, а в 1997 р. – почесне звання «Заслужений дiяч науки i технiки України». У 2000 р. П.М. Томчука обрано членом-кореспондентом Нацiональної академiї наук України.

П.М. Томчук – лауреат державних премiй України у галузi науки i технiки за 1986 i 1995 рр.
Петра Михайловича Томчука обрано почесним доктором (honoris causa) Чернiвецького Нацiонального унiверситету iм.Ю. Федьковича (2009), Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України (2013).

П.М. Томчук рiзностороннiй фiзик-теоретик. Основними напрямками його дiяльностi є фiзика
напiвпровiдникiв, металiв, рiдких кристалiв, бiологiчних молекулярних структур. Вiдповiдно, вагомi досягнення стосуються таких чотирьох напрямкiв:

  1. Металевi наночастки i їх ансамблi. (Державна премiя, 1986). Результати П.М. Томчука, якi стосуються нанофiзики, викликали великий резонанс i широко цитуються в мiжнароднiй науковiй лiтературi.
  2. Напiвпровiдники. (Державна премiя, 1995).
  3. Рiдкi кристали.
  4. Ланцюжковi молекулярнi структури з водневими зв’язками.

П. М. Томчук проводить велику науково-виховну i науково-органiзацiйну роботу. Так, 16 його учнiв захистили пiд його керiвництвом кандидатськi дисертацiї, а сiм з них стали докторами наук.  З 1993 по 1996 рр. та з 2002 по 2005 рр. П.М. Томчук був головою експертної ради з фiзики ВАКу України.

Значна частина робiт Петра Михайловича виконана у спiвавторствi з фiзиками-експериментаторами. Ним опублiковано три монографiї та бiльше 230 наукових робiт в українськiй i мiжнароднiй перiодицi.

Джерела:

Майданюк, М.Кредо життя – наука [Текст] : [вшанування засл. діяча науки і техніки України, чл.-кор. НАН України П.М. Томчука на його малій батьківщині] / М. Майданюк // Вільне життя плюс. – 2014. – № 51 (27 черв.). – С. 2. – (Наші славні земляки)

Ониськів, М. Найвища краса – краса вірності [Текст] : [про науковця П. Томчука та визнаного менеджера торгів. справи Я. Душніцького] / М. Ониськів // Свобода. – 2014. – № 28 (4 квіт.). – С. 8 : фотогр. – (Розповідь про двох коцюбинчан). – Зміст: Доктор Петро Томчук ; Яросла Душніцький: і чесне слово, і шляхетний тон.

Павлюх, С. Великий розум та добре серце [Текст] : [про уродженця с. Коцюбинці Гусятин. р-ну, чл.-кор. НАНУ, професора П. Томчука] / С. Павлюх // Вісник Надзбруччя. – 2014. – № 9 (7 берез.). – С. 5 : фот. – (Наші славетні краяни).

Петро Михайлович Томчук [Електронний ресурс]: до 80-річчя від дня народ-ження // Український фізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 1. – С. 99-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2014_59_1_14.

Шаромова, В. Томчук Петро Михайло [Текст] : [фізик-теоретик, чл.-кор. НАН України, співробітник Ін-ту фізики НАН України уродж. с. Коцюбинці Гусят. р-ну] / В. Шаромова // Українські фізики та астрономи : посібник-довідник. – Вид. 2-е, доп. – Т., 2009. – С. 186 : фот.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt