Макаренко Лідія Петрівна

 В Діячі культури й мистецтва, Журналісти | Редактори, науковці | винахідники | раціоналізатори
Макаренко Лідія Петрівна (08.06.1982, м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області) – мистецтвознавець, педагог. Кандидат наук (2012). Доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Відзнака «Українська Берегиня» (2018)

Народилась 08 червня 1982 року в м. Скалаті. З 1999 по 2005 рр. навчалась в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової за спеціальністю “Композиція”, отримала кваліфікацію бакалавра мистецтв, викладача.

З 2008 по 2009 рр. – магістратур у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника за спеціальністю “Музична педагогіка і виховання”, отримала кваліфікацію вчителя музики, викладача теоретичних дисциплін.

У спеціалізованій Вченій Раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба” за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

Раніше працювала у Кременецькій ОГПА ім. Тараса Шевченка, а зараз є доцентом кафедри у Київському університеті ім. Бориса Грінченка. У 2018 році за представлення ВГО «Журналісти проти корупції» отримала відзнаку «Українська Берегиня». Окрім викладацької діяльності кременчанка також є журналістом ВГО «Журналісти проти корупції» та керує вокальною студією «Нота «Ї» у Києві.

У науковому доробку понад 20 наукових праць, серед яких навчальний посібник “Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба”. В 2016 році приймала участь у записі проекту “#Слухати” на каналі UА : Перший, де виконувала власну композицію для фортепіано “Весну зустрічати”.

Праці:

Макаренко, Л. П. Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба  [Текст] : навчальний посібник / Лідія Макаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 220 с.

Іванюта, Л. П. Традиції народно-інструментального музикування у творчості Лева Миколайовича Колодуба на основі симфонічної сюїти “Гуцульські картинки”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць – Вип. 7 / [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк, 2011. – С. 307–315.

Іванюта, Л. П. Специфіка оркестрового стилю Лева Миколайовича Колодуба як представника “нової фольклорної хвилі”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 21–22. – С. 181–185.

Іванюта, Л. П. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба на основі аналізу першої сюїти із симфонічного циклу “Українські танці”  / Л. П. Макаренко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне : РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 184–191.

Макаренко, Л. П. Тема реквієму у Симфонії № 5 “Рro memoria” (Пам’яті жертв страшних лихоліть в Україні) Лева Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Культура і Сучасність : альманах. – Київ,– № 1. – С. 170–174.

Іванюта, Л. П. Естетика неофольклоризму у творчості західноукраїнської композиторської школи  [Текст] / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : Зб. наук. пр. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 118–122.

Іванюта, Л. П. Фольклорні засади оркестрового стилю Левка Миколайовича Колодуба на прикладі циклу – “Сім українських народних пісень”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського “Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки”: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та методичні рекомендації, Київ, 21–жовтня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 113–119.

Іванюта, Л. П. Фольклорні засади композиторського стилю Лева Миколайовича Колодуба (загальна характеристика)  [Текст] / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 244–248.

Іванюта, Л. П. Особливості оркестрового стилю Л. Колодуба як об’єкт наукових досліджень  [Текст] / Л. П. Іванюта // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : зб. матеріалів Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. – Суми : Вінніченко М. Д., 2011. – С. 78–80.

Макаренко, Л. П. Принципи симфонізації народного мелосу у творчості Л. Колодуба: (на основі Симфонії № 8) [Текст] / Л. П. Макаренко // Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва „Українська культура: виклики сьогодення” : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упор., наук. ред. С.М.Садовенко], Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 170–174.

Макаренко, Л. П. Художня трансформація фольклорного мелосу у Симфонії № 10: (“За ескізами юних літ”) Л. Колодуба  [Текст] / / Л. П. Макаренко // Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. коеф., Київ, 2–3 травня 2012 р. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 129–135.

Макаренко, Л. П. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба: (на основі аналізу другої сюїти із симфонічного циклу „Українські танці”)  [Текст] / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – № 3. – С. 68–74.

Макаренко, Л. П. Постать Л. Колодуба в контексті української музичної культури  [Текст] / Л. П. Макаренко // зб. мат.Всеукр. наук.-практ. конф. „Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм” [рец.П. Ф. Круль, Л. О. Троєльнікова; упоряд. В.Г.Дутчак]. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 112–116.

Макаренко, Л. П. Особливості відтворення специфіки народного музикування на основі аналізу п’єси Л. Колодуба “Троїсті музики”  [Текст] / Л. П. Макаренко // Zbiorraportownaukowych. WykonanenamateriałachMiedzynarodowejNaukowi-PraktycznejKonferencji 29.05.2013 – 31.05.2013 roku. „Nauka w świeciewspołczesnym” –Łodź : Sp. z.o.o. Diamondtradingtour, 2013. –Т. 1.–. С.51–54.

Макаренко, Л. П. асади фольклорної трансформації на основі дослідження третьої сюїти із симфонічного циклу „Українські танці” Л. Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – № 1. – С. 75–80.

Макаренко, Л. П. Програмність як засіб відображення загальнонаціонального мислення у Симфонії № 2 „Шевченківські образи” Лева Колодуба  [Текст] // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012. – В. 24–25 – С. 241–246.

Макаренко, Л. П. Особливості художнього перевтілення народної музики в ранньому періоді творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 1  [Текст] / Л. П. Макаренко // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зоб. наук. праць. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 217–220.

Макаренко, Л. П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба)  [Текст] / Л. П. Макаренко // Культура України. – 2014. – Вип. 47. – С. 230–237.

Макаренко, Л. П. Стильові особливості переосмислення фольклорного мелосу в оркестрових творах Л.Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 56–66.

Макаренко, Л. П. Творчість Л. Колодуба в контексті української інструментальної традиції  [Текст]  / Макаренко Л. П. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 28–29. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 34–39.

Макаренко, Л. П. Особливості художнього втілення історико-трагічної тематики у творчості українських і польських композиторів  [Текст] / Л. П. Макаренко // Mniejszość i większość Relacje kulturowe na pograniczach. cz. 2, [pod redakcją Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Ochmańskiej, Aleksandry Bączek, Lecha Kościelaka] : Zakład poligraficzny uwm w olsztynie ul. Jana Heweliusza 3, 10-724 Olsztyn, 2016. – С. 87–95.

джерело

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt