ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРА­ЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ

 В Діаспора, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ, Друки | Бібліофілія | Філателія | Екслібриси

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРА­ЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ – ЕУД (Encyclopedia of Ukrainian Diaspora)  — проєкт довiдника у 7 тт. пiд еґідою НТШ в Америці та НАН України. Веб-сайт проекту: http://eudusa.org/index.php?title=Main_Page

Iнiцiятори та спонсори ЕУД:

  • НТШ в Америцi,
  • Фун­дацiя Приятелiв Енциклопедiї України (США)

Головний редактор —  В. Маркусь.

На початках ЕУД мала охоплювати такi томи i спiльноти в країнах чи континентах: 1 – США, 2 – Канада, 3 – Пiвд. i Сер. Америка, 4 – Австралiя, Азiя (поза межами кол. СРСР), Африка, 5 – Зах. Европа, 6 – Центр.-Сх. Европа (країни кол. соцiялiстичного блоку).

У 1993 проєкт ЕУД розширено 7 т. на т.зв. сх. дiяспору (країни кол. СРСР, крім України). Тодi ж до реалiзацiї ЕУД приступила НАН України. Для цього створено Київське Бюро, яке очолив Володимир Євтух. Головне редакцiйне бюро з бiблiотекою залишається в Чiкаґо.

До головної редакцiйної ради всiх томів входять 23 особи, серед яких є ряд академiкiв, громадських дiячiв, урядових посадових осiб та знавцiв дiяспори (спiвголови В. Маркусь та Петро Толочко).

1995 — головна редакцiя в Чiкаґо та редакцiйна колеґiя в Австралiї закiн­чила редакцiю IV-го тому (Австра­лiя, Азiя, Африка), який того самого року появився в Києвi в 10 тис. прим.

Над 4‑м т. працю­ва­ла редакцiйна колеґiя з 20 осiб, вiдповiдальних за окре­мi україно­знавчi га­лу­зi та реґiони Австралiї й Азiї. Колеґiю очолював В. Маркусь, а його заступниками були Марко Павли­шин та Воло­ди­мир Трощин­ський. Адмiнiстративними та фiнансовими справами “австралiйського” тому зай­мав­ся видавничий комi­тет, очо­ле­ний Юрi­єм Семко­вим.

Пре­зен­та­цiю цього тому проведено в груднi 1995 та в 1996 в Києвi, Нью-Йорку, Чiкаґо, Мельборнi й Сiднеї. 4 т. ЕУД великого енциклопе­дич­ного формату на 250 сторiн­ках містить близько 700 гасел, багато iлю­стра­цiй (чорно-бiлих та кольо­ро­вих) i понад 10 карт i шкiцiв. Над матеріялами 4 т. ЕУД працюва­ли бл. 25 авторiв. 4 т. як i на­ступ­нi, дру­ко­ванi за правописом Г. Голоскевича (Харкiв, 1929).

Редакцiя ЕУД при НТШ у США, разом з вiддiлом етно-соцiяльних i полiтичних студiй Iн‑ту Соцiологiї НАН України почала видавати в Києвi 1993 пiврiчний журнал “Українська Дiяспора” (до кiн. 1997 появилося 10 випускiв) та “Бiблiотеку української дiя­спори” (до 1998) вийшло 4 монографiї i зб.

Джерело

Маркусь, В. Енциклопедія Української Діяспори [Електронний ресурс] /В. Маркусь // Енциклопедія української діяспори. — Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009— . — Режим доступу: http://eudusa.org/index.php?title=Encyclopedia_of_Ukrainian_Diaspora, вільний. — Дата ост. пер.: 25.05.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt