ЯВОРСЬКИЙ Богдан Iванович

 In науковці | винахідники | раціоналізатори
ЯВОРСЬКИЙ Богдан Iванович  (18.04.1949, м. Тернопіль) – науковець, педагог, дослідник, доктор технічних наук, професор. Засновник та керівник наукової школи «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів». Завідувач кафедри «Біотехнічні системи» ТНТУ імені Івана Пулюя.

Народився Б.І. Яворський 18 квітня 1949 р. у Тернополі. Після закінчення у 1971 р. Львівської політехніки розпочав трудову діяльність на Золочівському радіозаводі інженером-технологом, а продовжив – у Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов шлях від інженера до викладача.

Під час роботи активно займався науковою діяльністю, досліджуючи інтелектуальні радіо­електронні системи (ІРЕС) виявлення та ідентифікації джерел апріорно невідомих, складних сигналів. Нині є завідувачем кафедри «Біотехнічні системи» ТНТУ імені Івана Пулюя.

Здобутком Богдана Івановича є виявлення (вперше в науці) циклостаціонарності шумів від цифрової обробки сигналів, встановлення умов їх виникнення та визначення їх характеристик, що стало значним внеском у розвиток теорії цифрових кіл та сигналів.

Його нові наукові результати – моделювання сигналів та систем на базі оснащених гільбертових просторів з позитивним простором оснащення з відтворним кореляційним ядром, а корисні прикладні результати – підвищення техніко-економічної ефективності через адаптацію до сигналу інформаційно-вимірювальних, томо­графічних, моніторингових, комунікаційних та експертних систем.

У підсумку наукових досліджень опубліковано близько 300 наукових праць вченого, з яких 7 винаходів, монографія, навчальні посібники, понад 90 наукових статей у фахових виданнях та понад 100 тез доповідей і статей у збірниках праць конференцій та симпозіумів.

З 1992 р. у Тернопільському національному технічному університеті (ТНТУ) імені Івана Пулюя функціонує  заснована Богданом Івановичем наукова школа «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів».

Основні напрями діяльності вчених школи стосуються формалізації знань про отримані в прикладній галузі сигнали в математичні моделі і використання цих моделей при побудові та удосконаленні техніки для виявлення складних сигналів, оцінювання їх характеристик та параметрів, розпізнавання тощо.

Нау­кова школа професора Яворського Б.І. входить до складу Української асоціації біомедичних інженерів і технологів. Представники наукової школи під керівництвом Б.І. Яворського проводять спільні наукові дослідження з закордонними партнерами, зокрема з Могильовським університетом (Білорусь), Білостоцьким університетом (Польща) з прикладних проблем.

Високий науковий рівень досліджень підтверджують численні публікації за їх результатами у відомих державних та міжнародних журналах і збірниках, зокрема США, Канади, Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Китаю. Богдан Іванович є членом науково-методичної, технічної та вченої рад ТНТУ імені Івана Пулюя, редколегії наукового журналу «Вісник ТНТУ» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Здійснює керівництво нау­ковими дослідженнями кафедри «Біотехнічні системи», дослідженнями аспірантів. Консультує здобувачів наукового ступеня доктора наук. Входить до складу низки національних та міжнародних наукових інституцій.

Бібліографія праць →

Джерела

Науковці Тернопільського національного технічного університету [Текст] / упоряд.: М. Медюх, В. Лазарюк. — Тернопіль, 2010. — 204 с.

Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя [Текст] / ред.колегія: П. В. Ясній [та ін.]. — Тернопіль, 2010. — 376 с.

Яворський Богдан Iванович [Текст] // Науковці України — еліта держави / автор-упоряд. Я. Білейчук. — 3-е вид. — Київ, 2014. — Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1275, вільний.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search