ТОМЧУК Петро Михайлович

ТОМЧУК Петро Михайлович (02.01.1934 у с. Коцюбинці, тепер Гусятинський район, Тернопільська область) — науковець у галузi теоретичної фiзики.  Член-кореспондент НАН України (теоретична і обчислювальна фізика). Професор. Доктор фізико-математичних наук. Завідувач відділу  теоретичної фізики  Інституту фізики НАН України. Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1986). Державна премія України в галузі науки і техніки (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). 2009 – Премія імені А.Ф. Прихотько (Робота: Цикл робіт «Гарячі» електрони та нові оптичні явища в багатодолинних напівпровідниках та наночастинках»).

П.М. Томчук народився в селi Коцюбинцi Копичинського району Тернопiльської областi в селянськiй родинi. Крiм Петра, у сiм’ї був ще один син i донька. Батько Петра Михайловича, пiсля повернення з вiйни, працював у мiсцевому колгоспi, та незабаром, у 1950 р., помер. Мати, брат i сестра також трудилися у колгоспi.

У 1941-1949 рр. навчається в Коцюбинськiй семирiчнiй школi, пiсля закiнчення якої у
1949 р. вступає навчатися до 8-го класу Копичинської середньої школи. Закiнчивши школу у
1952 р., Петро Михайлович успiшно складає вступнi iспити на фiзичне вiддiлення фiзико-матема-
тичного факультету Чернiвецького унiверситету.

Закiнчив П.М. Томчук фiзико-математичний факультет Чернiвецького державного унiверситету в 1957 р з вiдзнакою. У цьому ж роцi вiн вступає до аспiрантури IФ НАН України на спецiальнiсть «теоретична фiзика». У 1962 р. захистив кандидатську дисертацiю, а в 1972 р. – докторську.

З 1973 р. вiн очолює вiддiл теоретичної фiзики IФ НАН України. У цьому ж 1973 р. Петро Михайлович одружився з Леонiдою Василiвною Левчук, науковим спiвробiтником Iнституту ядерних дослiджень Академiї наук УРСР.

1974 р. в сiм’ї народився син Богдан, якого з 6-лiтнього вiку Петро Михайлович виховував самостiйно (1980 р. дружина Леонiда померла).

У 1980 р. Петру Михайловичу присвоєно звання професора, а в 1997 р. – почесне звання «Заслужений дiяч науки i технiки України». У 2000 р. П.М. Томчука обрано членом-кореспондентом Нацiональної академiї наук України.

П.М. Томчук – лауреат державних премiй України у галузi науки i технiки за 1986 i 1995 рр.
Петра Михайловича Томчука обрано почесним доктором (honoris causa) Чернiвецького Нацiонального унiверситету iм.Ю. Федьковича (2009), Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України (2013).

П.М. Томчук рiзностороннiй фiзик-теоретик. Основними напрямками його дiяльностi є фiзика
напiвпровiдникiв, металiв, рiдких кристалiв, бiологiчних молекулярних структур. Вiдповiдно, вагомi досягнення стосуються таких чотирьох напрямкiв:

  1. Металевi наночастки i їх ансамблi. (Державна премiя, 1986). Результати П.М. Томчука, якi стосуються нанофiзики, викликали великий резонанс i широко цитуються в мiжнароднiй науковiй лiтературi.
  2. Напiвпровiдники. (Державна премiя, 1995).
  3. Рiдкi кристали.
  4. Ланцюжковi молекулярнi структури з водневими зв’язками.

П. М. Томчук проводить велику науково-виховну i науково-органiзацiйну роботу. Так, 16 його учнiв захистили пiд його керiвництвом кандидатськi дисертацiї, а сiм з них стали докторами наук.  З 1993 по 1996 рр. та з 2002 по 2005 рр. П.М. Томчук був головою експертної ради з фiзики ВАКу України.

Значна частина робiт Петра Михайловича виконана у спiвавторствi з фiзиками-експериментаторами. Ним опублiковано три монографiї та бiльше 230 наукових робiт в українськiй i мiжнароднiй перiодицi.

Джерела:

Майданюк, М.Кредо життя – наука [Текст] : [вшанування засл. діяча науки і техніки України, чл.-кор. НАН України П.М. Томчука на його малій батьківщині] / М. Майданюк // Вільне життя плюс. – 2014. – № 51 (27 черв.). – С. 2. – (Наші славні земляки)

Ониськів, М. Найвища краса – краса вірності [Текст] : [про науковця П. Томчука та визнаного менеджера торгів. справи Я. Душніцького] / М. Ониськів // Свобода. – 2014. – № 28 (4 квіт.). – С. 8 : фотогр. – (Розповідь про двох коцюбинчан). – Зміст: Доктор Петро Томчук ; Яросла Душніцький: і чесне слово, і шляхетний тон.

Павлюх, С. Великий розум та добре серце [Текст] : [про уродженця с. Коцюбинці Гусятин. р-ну, чл.-кор. НАНУ, професора П. Томчука] / С. Павлюх // Вісник Надзбруччя. – 2014. – № 9 (7 берез.). – С. 5 : фот. – (Наші славетні краяни).

Петро Михайлович Томчук [Електронний ресурс]: до 80-річчя від дня народ-ження // Український фізичний журнал. – 2014. – Т. 59, № 1. – С. 99-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2014_59_1_14.

Шаромова, В. Томчук Петро Михайло [Текст] : [фізик-теоретик, чл.-кор. НАН України, співробітник Ін-ту фізики НАН України уродж. с. Коцюбинці Гусят. р-ну] / В. Шаромова // Українські фізики та астрономи : посібник-довідник. – Вид. 2-е, доп. – Т., 2009. – С. 186 : фот.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2279 публікацій.

Залишити відповідь