СІМОВИЧ Василь Іванович

СІМОВИЧ Василь Іванович (псевд.: Верниволя В., Сімартич, Васаген; 09.03.1880, с. Гадинківці Тернопільського повіту Австро-Угорської імперії – 13.03.1944, м. Львів) – мовознавець, філолог, педагог, культурно-освітній діяч; професор (з 1923).

Закінчив Чернівецький університет (1904). Працював:

 • викладачем учительської семінарії (Чернівці, 1904-1914);
 • керівником таборових шкіл полонених українців з російської армії, директором курсів для учителів, редактором періодичних видань у таборах у Австрії та Німеччині Союзу Визволення України (1914-1919);
 • редактором видавництва «Українська накладня» (Берлін, 1920-1923);
 • професором української та слов’янської філології (з 1923), ректором і першим головою відділу Сенату у справах б-ки УВПІ ім. М.П. Драгоманова у Празі (Чехо-Словаччина, 1926-1930);
 • співробітноком редакції та видавництва НТШ та редакції «УЗЕ» (з 1939);
 • професором, завідувачем кафедри української мови, деканом філологічного ф-ту Львівського університету (1940-1941);

одночасно –

 • заступником завідувача Львівського відділу Ін-ту мовознавства АН УРСР (1940-1941). Дійсний член НТШ (з 1923). Співзасновник УТПК у Празі (1926). Співорганізатор та учасник Міжнародного з’їзду бібліотекарів і прихильників книги у Празі (28.06-03.07.1926).

Особовий архівний фонд B. І. Сімовича зберігається в ЦДАВО України (ф. 4446,12 од. зб.).

Праці:

 • Практична граматика укр. мови. Раштат, 1918;
 • Таборові видидання під час світової війни // Книголюб. -1927. – Кн. І. – С. 43-50;
 • Бібліогр. творів О. Кобилянської // Там само. – 1927. – Кн. III. – C. 40-52; Кн. IV. – С. 20-46;
 • Видавнича справа на Буковині в останньому десятилітті Там само. – 1928. – Кн. І-ІІ. – С. 31-46;
 • Хрестоматія з пам’ятників староукр. мови (старого і середнього періоду до кінця Х\1ІІ ст.) з додатком вибору зі староболг. пам’яток зі словничком. – Прага, 1932;
 • Тарас Шевченко, його життя й творчість : з нагоди 120 роковин гродин (1814-1934). – Л., 1934. – 72 с.

Джерело:

Сімович Василь Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 414—415. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3099 публікацій.

Залишити відповідь