ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович

ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович (16.05.1879, с. Джурин Чортківського пов. Королівства Галичини і Володомирії Австро-Угорської імп. – 28.06.1942) – історик, шевченко­знавець, громад, і культ, діяч; д-р фі­лософії (1913). Гласний Київської міської думи, голова Комітету зі спорудження пам’ятника Т.Г. Шевченку в м. Киє­ві (з 1908). Член історичної та філософської секцій НТШ у Львові (з 1906). Член-співроб. УНТ у Києві (1918). Член Комісії з дослідження Київського некропо­ля (1924). Член Ради історичної секції ВУАН (кер. М.С. Грушевський).

Народився в родині священи­ка. Навчався в гімназіях Бучача і Бережан (1888-1901), на теологічному (1902), філософському (1903-1906) та юридичному (1907- 1908) факультетах Львівського ун-ту. Працю­вав:

 • помічником бібліотекаря-практикантом б-ки НТШ у Львові (1908);
 • вчителем іс­торії, географії, української, латинської та польської мови німецької (Львів, 1908-1909), польської та української гімназії (Перемишль, 1909-1912), української (Коломия, 1912-1914; Бережа­ни, 1918) держержавних гімназій;
 • вчителем української мови реальної школи (Кам‘янець на Поділлі, 1919);
 • співробітником Всенародної (Національної) бібліотеки України в м. Києві (з 08.06.1920), нині  НБУВ;
 • науковим співробітником (з 1924), секретарем Комісії район. дослі­дження Києва і Правобережжя ВУАН (до 1930).

Служив в Українській Галицькій Ар­мії (І Корпус УСС) (1919-1920). Орга­нізував та упорядкував народну бібліотеку (м. Ко­ломия, 1918). Праці:

 • Гайдамаки Шевченка, як пам’ятка до Коліївшини //Шевченків. зб. – 1915;
 • Пам’ятник Шевченкові в Києві // Тарас Шевченко. – К., 1921:
 • Забута революційна пам’ятка // Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 109-111;
 • Пам’ятник Т. Шев­ченкові в Києві та Київська адміністрація : з арх. джерел // Там само. – 1925. – Кн. 1-2;
 • Сторінка з історії будування пам’ятника Т. Шевченкові // Там само. – 1930. – Кн. 40;
 • Пам’ятник Тарасо­ві Шевченкові в Києві // Визвол. шлях. – 1961. – № 5:
 • До історії забудування м. Києва на почат­ку XIX ст. – ІР НБУВ. ф. X, № 14879-14880. арк. 1-121;
 • До історії першого театрального бу­динку в Києві. -№ 14881, арк. 1-15;
 • Невідомий архітектурний твір академіка О.В. Берета у Ки­єві. – № 14882, арк. 1-34;
 • Ярославів вал у Києві за описом 1853 року. -№ 18525, арк. 1-7.

Джерело:

Щітківський Іван Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 508—509. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3099 публікацій.

Залишити відповідь