Макаренко Лідія Петрівна

Макаренко Лідія Петрівна (08.06.1982, м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області) – мистецтвознавець, педагог. Кандидат наук (2012). Доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Відзнака «Українська Берегиня» (2018)

Народилась 08 червня 1982 року в м. Скалаті. З 1999 по 2005 рр. навчалась в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової за спеціальністю “Композиція”, отримала кваліфікацію бакалавра мистецтв, викладача.

З 2008 по 2009 рр. – магістратур у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника за спеціальністю “Музична педагогіка і виховання”, отримала кваліфікацію вчителя музики, викладача теоретичних дисциплін.

У спеціалізованій Вченій Раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба” за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

Раніше працювала у Кременецькій ОГПА ім. Тараса Шевченка, а зараз є доцентом кафедри у Київському університеті ім. Бориса Грінченка. У 2018 році за представлення ВГО «Журналісти проти корупції» отримала відзнаку «Українська Берегиня». Окрім викладацької діяльності кременчанка також є журналістом ВГО «Журналісти проти корупції» та керує вокальною студією «Нота «Ї» у Києві.

У науковому доробку понад 20 наукових праць, серед яких навчальний посібник “Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба”. В 2016 році приймала участь у записі проекту “#Слухати” на каналі UА : Перший, де виконувала власну композицію для фортепіано “Весну зустрічати”.

Праці:

Макаренко, Л. П. Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба  [Текст] : навчальний посібник / Лідія Макаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 220 с.

Іванюта, Л. П. Традиції народно-інструментального музикування у творчості Лева Миколайовича Колодуба на основі симфонічної сюїти “Гуцульські картинки”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць – Вип. 7 / [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк, 2011. – С. 307–315.

Іванюта, Л. П. Специфіка оркестрового стилю Лева Миколайовича Колодуба як представника “нової фольклорної хвилі”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 21–22. – С. 181–185.

Іванюта, Л. П. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба на основі аналізу першої сюїти із симфонічного циклу “Українські танці”  / Л. П. Макаренко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне : РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 184–191.

Макаренко, Л. П. Тема реквієму у Симфонії № 5 “Рro memoria” (Пам’яті жертв страшних лихоліть в Україні) Лева Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Культура і Сучасність : альманах. – Київ,– № 1. – С. 170–174.

Іванюта, Л. П. Естетика неофольклоризму у творчості західноукраїнської композиторської школи  [Текст] / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : Зб. наук. пр. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 118–122.

Іванюта, Л. П. Фольклорні засади оркестрового стилю Левка Миколайовича Колодуба на прикладі циклу – “Сім українських народних пісень”  [Текст] / Л. П. Іванюта // Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського “Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки”: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та методичні рекомендації, Київ, 21–жовтня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 113–119.

Іванюта, Л. П. Фольклорні засади композиторського стилю Лева Миколайовича Колодуба (загальна характеристика)  [Текст] / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 244–248.

Іванюта, Л. П. Особливості оркестрового стилю Л. Колодуба як об’єкт наукових досліджень  [Текст] / Л. П. Іванюта // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : зб. матеріалів Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. – Суми : Вінніченко М. Д., 2011. – С. 78–80.

Макаренко, Л. П. Принципи симфонізації народного мелосу у творчості Л. Колодуба: (на основі Симфонії № 8) [Текст] / Л. П. Макаренко // Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва „Українська культура: виклики сьогодення” : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упор., наук. ред. С.М.Садовенко], Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 170–174.

Макаренко, Л. П. Художня трансформація фольклорного мелосу у Симфонії № 10: (“За ескізами юних літ”) Л. Колодуба  [Текст] / / Л. П. Макаренко // Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. коеф., Київ, 2–3 травня 2012 р. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 129–135.

Макаренко, Л. П. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба: (на основі аналізу другої сюїти із симфонічного циклу „Українські танці”)  [Текст] / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – № 3. – С. 68–74.

Макаренко, Л. П. Постать Л. Колодуба в контексті української музичної культури  [Текст] / Л. П. Макаренко // зб. мат.Всеукр. наук.-практ. конф. „Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм” [рец.П. Ф. Круль, Л. О. Троєльнікова; упоряд. В.Г.Дутчак]. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 112–116.

Макаренко, Л. П. Особливості відтворення специфіки народного музикування на основі аналізу п’єси Л. Колодуба “Троїсті музики”  [Текст] / Л. П. Макаренко // Zbiorraportownaukowych. WykonanenamateriałachMiedzynarodowejNaukowi-PraktycznejKonferencji 29.05.2013 – 31.05.2013 roku. „Nauka w świeciewspołczesnym” –Łodź : Sp. z.o.o. Diamondtradingtour, 2013. –Т. 1.–. С.51–54.

Макаренко, Л. П. асади фольклорної трансформації на основі дослідження третьої сюїти із симфонічного циклу „Українські танці” Л. Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – № 1. – С. 75–80.

Макаренко, Л. П. Програмність як засіб відображення загальнонаціонального мислення у Симфонії № 2 „Шевченківські образи” Лева Колодуба  [Текст] // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012. – В. 24–25 – С. 241–246.

Макаренко, Л. П. Особливості художнього перевтілення народної музики в ранньому періоді творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 1  [Текст] / Л. П. Макаренко // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зоб. наук. праць. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 217–220.

Макаренко, Л. П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба)  [Текст] / Л. П. Макаренко // Культура України. – 2014. – Вип. 47. – С. 230–237.

Макаренко, Л. П. Стильові особливості переосмислення фольклорного мелосу в оркестрових творах Л.Колодуба  [Текст] / Л. П. Макаренко // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 56–66.

Макаренко, Л. П. Творчість Л. Колодуба в контексті української інструментальної традиції  [Текст]  / Макаренко Л. П. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 28–29. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 34–39.

Макаренко, Л. П. Особливості художнього втілення історико-трагічної тематики у творчості українських і польських композиторів  [Текст] / Л. П. Макаренко // Mniejszość i większość Relacje kulturowe na pograniczach. cz. 2, [pod redakcją Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Ochmańskiej, Aleksandry Bączek, Lecha Kościelaka] : Zakład poligraficzny uwm w olsztynie ul. Jana Heweliusza 3, 10-724 Olsztyn, 2016. – С. 87–95.

джерело

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2386 публікацій.

Залишити відповідь