ҐУЛА Федір Іванович

ҐУЛА Федір Іванович (07.03.1890, с. Носів, Підгаєцький повіт, Галичина, Австро-Угорщина — 29.07.1953, с. Носів, Підгаєцький район, Тернопільська область) — астроном; доктор філософії (1920).

Закінчив Львівський університет (1913). Працював викладачем Белзької української гімназії (1914); професором УВПІ (Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова) в Празі (1923—1935); вчителем школи (Городенка, 1935—1941; Підгаєцький район, з 1945).

Співзасновник УТПК у Празі (1926). Співорганізатор та учасник Міжнародного з’їзду бібліотекарів і прихильників книги у Празі (28.06—03.07.1926).

Джерело:

Ґула Федір Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 121. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2898 публікацій.

Залишити відповідь